Дейности

 

Какви са основните дейности по проекта?

  • Провеждане на пет еднодневни Встъпителни срещи в периода април - май 2015 г. в следните пет града на България: София, Велико Търново, Пловдив, Благоевград и Варна, по време на които участващите младежи ще се запознаят в конкретика с прилаганите към момента политики за насърчаване на младежката заетост и младежкото предприемачество.
  • Формиране на ядро от 15 Медиатори по трима от всеки град, които ще имат координационни функции;
  • Провеждане на кампания „Посланик” по време на Европейската младежка седмица, която в България ще бъде в периода от 3 до 10 май 2015 г.;
  • Провеждане на пет еднодневни Форума за диалог в периода октомври-ноември 2015 г. в посочените по-горе пет града, по време на които ще бъдат обсъдени конкретните предложения за реформи с представителите на публичните институции, отговорни за младежките политики;
  • Среща на Медиаторите за обобщаване на препоръките и заключенията от проведените събития;
  • Изготвяне на финален Работен документ с конкретни предложения за реформиране на младежките политики за заетост и неговото представяне пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България и изпращането му до отговорните комисии в Европейския парламент.
Script logo