За Проекта

Проектът на Институт за икономическа политика „Младите срещу младежката безработица“ цели да предостви възможност за провеждането на конструктивен диалог между младите хора и отговорните за младежките политики насочени към борба с младежката безработица с цел те да бъдат направени по-ефективни. Необходимостта от реализирането на настоящия проект се обуславя от нуждата от актуален прочит на предприетите мерки и действия за справяне с младежката безработица, както и от обстоен анализ и оценка на текущите младежки политики чрез ангажирането в този процес на младите хора, към които реално са насочени тези политики.

Проектът „Младите срещу младежката безработица“ ще предостави възможност на младежи на възраст между 19 и 29 години (обучаващи се във висше учебно заведение или вече завършили) да изразят своята активна гражданска позиция и да вземат дейно участие в реформирането на младежките политики за заетост.

В рамките на проекта е предвидено провеждането на редица дейности, които освен че ще провокират вниманието на широката общественост към темата за повишаване ефикасността на младежките политики за заетост, ще доведат и до осъществяването на ползотворен диалог между младежи от цялата страна на възраст между 19 и 29 години и представители на публични институции отговорни за младежките политики в областта на борбата с младежката безработица.

В първата фаза на проекта се предвижда провеждането на пет Встъпителни срещи в пет различни града на България (София, Благоевград, Велико Търново, Пловдив и Варна). По време на тези срещи, осъществени в периода април – май 2015 г., представители на ресорните държавни институции ще запознаят участващите в проекта младежи с прилаганите към момента политики и схеми за насърчаване на младежка заетост и младежко предприемачество. По време на Встъпителните срещи ще бъде поставено началото и на активните дискусии и обсъждания по отношение на младежките политики за заетост, както и какви са възможностите те да станат по-ефективни за в бъдеще. Предвижда се и формирането на ядро от 15 Медиатори, които ще получат координационни функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по проекта.

Генерираните по време на първата фаза идеи за реформи и оптимизиране на политиките в сферата на младежката заетост и насърчаването на предприемаческата инициатива сред младите хора, ще бъдат представени в структуриран вид на представителите на отговорните за младежките политики институции по време на втория етап от проекта – Форумите за диалог. На този етап младежите ще имат възможността да обсъдят с представителите на държавните институции своите конкретни предложения за реформи, които в последствие ще бъдат обобщени и включени във финалния Работен документ. В рамките на този етап от проекта, в диалога ще бъдат включени и представители на бизнес организации, тъй като те са активни участници в процеса на формиране на политики на пазара на труда, насочени към младите хора и могат да мултиплицират ефектите от тях.

Чрез изготвянето на Работен документ младежите ще могат да систематизират своите предложения за реформиране на младежките политики за заетост, като се предвижда финалната версия на този Работен документ да бъде представена пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България и изпратена до отговорните комисии в Европейския парламент.

С ангажираността си към проекта участващите младежи ще получат увереност и способност, като същевременно у тях ще се зароди и култура да участват редовно в диалога с публичните институции и вземащите решения по формирането и реформирането на политики в различни области на обществения живот. Благодарение на проекта, те ще получат добра основа от познания за политиките на пазара на труда насочени към младежите и по този начин ще успеят активно да въздействат благодарение на личните си разбирания и професионални квалификации.

Основните дейности на всеки участник по проекта могат да бъдат обобщени в следните сфери:

• Участие в структурен диалог с представители на публичните институции, отговорни за политиките за борба с младежката безработица;
• Участие в симулации на дебати и защитаване на тези за реформи на политиките на пазара на труда насочени към младите;
• Участие в изготвянето на становища и препоръки изпращани към изпълнителната и законодателната власт;
• Представяне и застъпничество на идеи за реформи в политиките за борба с младежката безработица посредством медийни участия.

Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ ще получат сертификат Youthpass!

Систематизирана информация за дейностите и целите на проекта можете да намерите и в следния Информационен бюлетин.

Script logo