Проектът на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ бе представен като добра практика

Създадена на 07 Декември 2015

Институт за икономическа политика бе поканен от Центъра за развитие на човешките ресурси да вземе участие в организирания от тях Теманичен мониторинг на тема: „Европейска година за развитие”, чиято основна цел бе споделянето на опит и добри практики от бенефициенти по отделните сектори  на програма ''Еразъм+''.

Събитието се проведе на 4 декември 2015 г. в залата на ЦРЧР в гр. София и в него участие взеха редица предствители на неправителствени оранизации, образователни институции, младежки сдружения и други бенефициети по програмата.

След кратки приветствени слова от името на представителите на Центъра за развитие на човешките ресурси, думата бе предоставена на представителите на организациите, които тази година бяха избрани да представят проектите си като добра практика. Проектът на Институт за икономическа политика „Младите срещу младежката безработица“ бе представен като добра практика в рамките на КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”. Десислава Петрова, Директор „Европейски програми и проекти“ в ИИП представи на аудиторията целите на проекта, подробно описание на дейностите, както и постигнатите до момента резултати в рамките на осъществените първи и втори етап от проекта. Тя сподели също, че в началото на следващата година предстой финалния трети етап от проекта, в рамките на който ще бъде финализиран Работен документ с конкретни предложения за реформи на младежките политики за заетост. Екипът на ИИП и медиаторите по проекта ще представят предложенията, залегнали в Работния документ пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България, а също така ще ги изпратят и до отговорните комисии в Европейския парламент. Проектът на ИИП предизвика интереса на аудиторията, в резултат от което последва и ползотворна дискусия.

За Институт за икономическа политика бе удоволствие да представи проекта си като добра практика по време на Тематичния мониторинг, както и да обмени опит с други бенефициенти по програмата „Еразъм+“.

Script logo