Цели

Основната цел на проект "Младите срещу младежката безработица" е да осигури възможност за провеждането на конструктивен диалог между младите хора и представителите на публичните институции, отговорни за младежките политики насочени към борба с младежката безработица с цел те да бъдат направени по-ефективни. Осъществяването на настоящия проект ще доведе до конкретни предложения за оптимизиране на политиките от хората, към които те реално са насочени – младежи във възрастовата група 19-29 години.

Конкретните цели на проекта са:

1. Изготвяне на приложими предложения, които да бъдат използвани от отговорните за политики. Основните сферите на предложенията са следните:

  • създаване на нови инструменти на национално ниво;
  • повишаване добавена стойност от прилаганите към момента механизми за справяне с младежката безработица;
  • засилване на акцента върху младежкото предприемачество като начин за намаляване на безработицата сред младежите;
  • оптимизиране на ползите от предлаганите услуги от публичните институции;
  • въвличане на бизнес организации в дебата с цел ангажирането на бизнеса в подготовката на кадри още преди да са напуснали учебното заведение;
  • трансфер на добри практики от други европейски страни.

2. Укрепване на връзката на младите хора с пазара на труда чрез повишаване на интереса им към участие в процеса на формиране на политики в сферата на младежката заетост и ангажирането им в диалога с експерти отговорни за тези политики.

3. Осигуряване на допълнителна чуваемост и тежест на изразеното мнение от младите хора по отношение на насочените към тях политики в диалога с отговорните институции, експерти и вземащи решения.

 

Script logo