Четвърти Форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица”

Създадена на 23 Ноември 2015

На 20.11 в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се проведе четвъртия Форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица”, финансиран по Програма Еразъм+, КД3 Структурен диалог. В срещата се включиха както младежи и студенти от Пловдивския университет, така и представители на Агенцията по заетостта, Министерството на младежта и спорта, Търговско-промишлената камара в Пловдив и Аутомотив клъстер България.

Традиционно, първият панел беше запазен за екипа на Институт за икономическа политика. Форумът беше открит от Изпълнителния директор Ясен Георгиев, който приветства участниците и им представи накратко дейностите на института. Десислава Петрова, Директор „Европейски програми и проекти” запозна участниците с целите и активностите на проекта, както и с Работния документ, съдържащ предложенията за реформи на младежките политики за заетост, изготени по време на първия етап на Youths Stand. След това Ясен Георгиев представи резултатите от проведена анкета относно информираността и полезността на политиките в областта на младежката заетост, а Стефани Босева, Младши изследовател в ИИП, запозна младежите със своя анализ и оценка на националните програми и схеми за младежка заетост.

По време на втория панел участниците имаха възможността да коментират предложенията си за реформи с представителите на АЗ и ММС. Николай Димитров, Началник сектор „Посреднически услуги” в Дирекция „Регионална служба по заетостта” Пловдив; Валя Топалджиева, Главен експерт в сектор „Програми, мерки, квалификация и контрол” в ДРСЗ-Пловдив; Димитрина Аксиева, Главен експерт в отдел „Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда”; Любка Михова, Главен експерт в отдел „Посреднически услуги”  в ДБТ „Родопи” и Адриана Пенчева, Младши експерт в отдел „Посреднически услуги”  в ДБТ „Марица” обсъдиха с младежите своята дейсност и изразиха положително отношение към Работния документ. В дискусията се включиха и Младежките медиатори за Пловдив по националната програма „Активиране на неактивни лица“, които споделиха, че най-голямото предизвикателство, с което се сблъскват в работата си, е нежеланието на младежите да работят за минимална заплата. В края на панела, г-жа Гергана Джугларска, Старши експерт, Отдел "Младежка информация и дейности",  Дирекция "Младежки политики", Министерство на младежта и спорта, представи на участниците новата Стратегия за младежта и ги окуражи да са все така активни и да инвестират време и усилия в себе си, защото те ще бъдат възнаградени след време.

След обедната пауза, дойде време и на панела, посветен на диалог с бизнеса. Весела Голомеева и Елена Бояджиева от Търговско-промишлената камара в Пловдив и Пламен Стоев, Мениджър Човешки ресурси, Аутомотив Клъстер България, очертаха вижданията на бизнес средите по отношение на предложенията, като наблегнаха на важността на дуалното образование и придобоването на меки умения с цел успешно реализиране на пазара на труда.

Така, след оживени дискусии и финалното обсъждане на Работния документ, Форумът за диалог в гр. Пловдив приключи успешно. До края на втория етап на проекта остава още един такъв форум – в град Велико Търново. Той ще се проведе на 26 ноември, а регистрацията за него е все още отворена на тук.

Script logo